Regulamin

Regulamin Programu Partnerskiego Why Not Fly

I.     Postanowienia ogólne
 

 1. Regulamin” oznacza Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego "Why Not Fly".
 2. Organizatorem” Programu Partnerskiego jest Why Not Fly Sp. z o.o. z siedzibą w Kielnarowa 108A 36-020 Tyczyn. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324432, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 813-357-79-84  – zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
 3. Podstawa działania Programu Partnerskiego "Why Not Fly" -  niniejszy Regulamin oraz Umowy zawarte z Uczestnikami. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Programu Partnerskiego "Why Not Fly".
 4. Program Partnerski "Why Not Fly", zwany dalej „Programem Partnerskim”, - to program określający zasady dzierżawy przez Organizatora praw umożliwiających korzystanie częściowe z jednej lub większej liczby Powierzchni Emisyjnych w witrynie lub w większej liczbie witryn Uczestnika lub w przestrzeni internetowej, celem emisji kreacji reklamowych Organizatora.
 5. Powierzchnia Emisyjna - wyznaczony fragment witryny uczestnika przeznaczony do emitowania Kreacji Reklamowych Organizatora, do których Uczestnik posiada pełnię praw umożliwiających realizację zawartej Umowy w ramach Programu Partnerskiego "Why Not Fly".
 6. Uczestnik Programu Partnerskiego, zwany dalej „Uczestnikiem”, - podmiot posiadający konto w Panelu Uczestnika "Why Not Fly", wydzierżawiający Powierzchnię Emisyjną  zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Programu Partnerskiego oraz z zawartą Umową.
 7. Kreacja Reklamowa - graficzna lub tekstowa forma reklamowa dostępna w Programie Partnerskim.
 8. Czynsz dzierżawny - wynagrodzenie należne Uczestnikowi z tytułu udostępnienia Praw do Powierzchni Emisyjnej na Witrynach Uczestnika. Wysokość i zasady naliczania czynszu należnego Uczestnikowi jest określona zgodnie z pkt. IV regulaminu oraz zawartymi umowami.
 9. Panel Uczestnika- konto zarejestrowanego Uczestnika znajdujące się na stronie Programu Partnerskiego "Why Not Fly".
 10. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Uczestnikiem i Organizatoremregulująca szczegółowo zasady współpracy w ramach Programu Partnerskiego "Why Not Fly".
 11. Opłata serwisowa - jest to opłata wprowadzona przez Organizatoraza rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych; wysokość opłaty zależy od linii lotniczej i trasy na jaką został zarezerwowany bilet lotniczy.
 12. Każda osoba pragnąca zostać Uczestnikiem, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 13. Korzystanie z Programu Partnerskiego "Why Not Fly" jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
   

II. Uczestnicy Programu Partnerskiego "Why Not Fly".

 1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie darmowe oraz dobrowolne. 
 2. O status Uczestnika mogą ubiegać się:
  - osoby fizyczne, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  - przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 3. Warunkiem koniecznym udziału w Programie Partnerskim "Why Not Fly" jest założenie konta w Panelu Uczestnika "Why Not Fly", odesłanie podpisanej kopii Umowy Uczestnictwa w Programie Partnerskim zwanej dalej „Umową” na adres siedziby  Why Not Fly Sp. z o.o. Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn oraz posiadanie pełni praw do witryn internetowych lub przestrzeni internetowej na których umieszczane będą Kreacje Reklamowe, umożliwiających realizację Programu Partnerskiego oraz Umowy .
 4. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą razem z podpisaną umową zobligowani są oni przesłać kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 5. Wzory Umów dostępne są na stronie internetowej  Organizatora.
 6. Uczestnik zezwala Organizatorowi na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych, koniecznych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy:
  - adres IP,
  - wywołany adres internetowy (URL),
  - adres internetowy, na którym Uczestnik umieścił Kreacje Reklamowe,
  - rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Uczestnik,
  - innych informacji transmitowanych protokołem http.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie na swoim komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego wykonywania niniejszej umowy. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Uczestnika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Uczestnika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Uczestnika.
 8. Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w Panelu Uczestnika "Why Not Fly". W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Uczestnika nie są prawdziwe, Organizatorma prawo usunąć konto Uczestnika z Panelu Uczestnika i może to stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy.
 9. Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązany jest do przekazania Organizatorowidanych umożliwiających wykonanie przez Organizatoraewentualnych obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 10. Przekazanie danych, o których mowa w pkt II.9 następować będzie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Panelu Uczestnika "Why Not Fly", w momencie założenia konta w Panelu Uczestnika "Why Not Fly".
 11. W przypadku gdy Uczestnik odmawia podania danych wskazanych w formularzu, Organizatorma prawo odmówić zawarcia umowy z Uczestnikiem.
 12. W przypadku zmiany danych Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do ich niezwłocznego uaktualnienia w Panelu Uczestnika "Why Not Fly" pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.
 13. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, składając stosowne oświadczenie Organizatorowio wypowiedzeniu Umowy.
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wypowiedzeniu jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji. W takim wypadku Organizatorjest zobowiązany do wypłaty należnego Czynszu do momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 15. Usunięcie danych przez Uczestnika, albo skierowane do Organizatorażądania usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorema Uczestnikiem, będzie stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Organizatorabez zachowania okresu wypowiedzenia.
   

III. Kreacje Reklamowe w Programie Partnerskim

 1. „Kreacja Reklamowa” Programu Partnerskiego "Why Not Fly" to zestaw narzędzi informatycznych umożliwiających zamieszczenie i prezentację oferty Organizatora na  witrynie internetowej Uczestnika oraz zamieszczanie gotowych linków reklamujących ofertę Organizatora w przestrzeni Internetowej do której prawa posiada Uczestnik.
 2. Kreacje Reklamowe są umieszczane przez Uczestnika.
 3. Kreacje Reklamowe dostępne są zarówno w Panelu Uczestnika jak i na stronie internetowej Programu Partnerskiego "Why Not Fly" w postaci:
  - Linków partnerskich
  - Generatorów linków partnerskich do wyszukiwarki biletów lotniczych
  - Materiałów graficznych (bannery)
  - Mechanizmu bloczka wyszukiwarki biletów lotniczych
  - Pełnego mechanizmu wyszukiwarki biletów lotniczych (iframe)
 4. Każda Kreacja Reklamowa posiada unikalny kod pozwalający zidentyfikować Uczestnika Programu. Kod Kreacji Reklamowej oraz szczegółowy opis jego implementacji lub redystrybucji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w Panelu Uczestnika "Why Not Fly".
 5. Należny Uczestnikowi Czynsz dzierżawny jest naliczany w oparciu o ilość zrealizowanych przez Organizatora transakcji za pomocą Kreacji Reklamowych umieszczonych na witrynach Uczestnika  lub w przestrzeni internetowej.  
 6. Organizator zastrzega, iż nie ma wpływu na typ i zawartość stron internetowych, na których implementowane są Kreacje Reklamowe. Organizator nie jest odpowiedzialny za zawartość tych stron, politykę prywatności czy inne informacje zawarte na tych stronach.
 7. Uczestnik aby umieszczać Kreacje Reklamowe na witrynach internetowych musi posiadać do tego umocowanie prawne i ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zamieszczanie Kreacji Reklamowych na stronach www, serwisach tematycznych, forach, blogach czy w innej przestrzeni internetowej nie będąc do tego uprawnionym.
 8. Treść kodu HTML (lub innego dostarczonego przez Organizatora) Kreacji Reklamowych nie zaburza funkcjonowania strony www, serwisu, forum, bloga czy innej przestrzeni internetowej, na której jest umieszczona i jest wolna od wszelkiego złośliwego oprogramowania, trojanów, wirusów i tym podobnych.
 9. Kreacje Reklamowe dostępne w Programie Partnerskim nie mogą być umieszczane na stronach internetowych zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami. Umieszczenie Kreacji Reklamowych na stronach zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 10. Jakakolwiek modyfikacja kodu HTML (lub innego dostarczonego przez Organizatora) Kreacji Reklamowej wybiegająca poza możliwości modyfikacji zdefiniowane przez Organizatora jest zabroniona. Dokonanie samodzielnej modyfikacji kodu HTML (lub innego dostarczonego przez Organizatora) Kreacji Reklamowej może stanowić podstawę do rozwiązania umowy  bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 11. Wykorzystanie poczty elektronicznej do wysyłania Kreacji Reklamowych Organizatora przez Uczestnika innym podmiotom nie może nosić znamion masowego nadawania niezamówionych przesyłek reklamowych (spamu). Uczestnik, który będzie wysyłał niezamówioną korespondencję z Kreacją Reklamową Organizatora może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie Partnerskim poprzez rozwiązanie umowy przez Organizatora bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 12. Jakiekolwiek działania Uczestnika mające na celu destabilizację Systemu Organizatora obsługującego Kreacje Reklamowe są zabronione. Uczestnik, którego działania mogą destabilizować System Organizatora może zostać wykluczony z możliwości dalszego uczestnictwa w Programie Partnerskim poprzez rozwiązanie umowy przez Organizatora bez zachowania okresu wypowiedzenia.
   

IV. Czynsz dzierżawny z tytułu udziału w Programie Partnerskim "Why Not Fly"

 1. Uczestnik otrzymuje Czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy praw do powierzchni emisyjnej na witrynach internetowych lub w przestrzeni internetowej. Czynsz dzierżawny będzie naliczany w oparciu o sumę zrealizowanych przez Organizatoratransakcji za pomocą Kreacji Reklamowych umieszczonych na witrynach lub w przestrzeni internetowej Uczestnika, w przyjętym okresie rozliczeniowym.  Poszczególne elementy składowe czynszu będą naliczane od opłaty serwisowej, w wysokości określonej w Umowie oraz w Panelu Uczestnika.
 2. Transakcja zrealizowana to usługa, która została zakupiona i opłacona za pośrednictwem Kreacji Reklamowych zamieszczonych na witrynie internetowej Uczestnika lub w przestrzeni internetowej, do której Uczestnik ma prawa, przez osoby trzecie. W obrębie jednej transakcji zrealizowanej może być dokonywane wiele pojedynczych rezerwacji usług.
 3. Rozliczenia czynszu będą następowały na podstawie faktury VAT lub rachunku. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Rozliczenia z tytułu czynszu mogą być dokonywane z większą częstotliwością, nie mniejszą jednak niż raz na miesiąc.
 4. Czynsz dzierżawny ma wartość pieniężną wyrażoną w polskich złotych i nie może być wypłacany w żadnej innej walucie obcej.
 5. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika z tytułu niniejszej Umowy jest naliczenie Czynszu w kwocie 300 zł netto.
 6. Naliczenie wysokości Czynszu następuje automatycznie po zrealizowaniu usługi.
 7. W przypadku nie otrzymania Czynszu dzierżawnego w terminie 30 dni od daty  wystawienia rachunku lub faktury Uczestnik Programu Partnerskiego powinien zgłosić ten fakt do Biura Obsługi Klienta "Why Not Fly".
 8. Uczestnik Programu Partnerskiego przyjmuje do wiadomości, że wartość otrzymanego w Programie Partnerskim Czynszu może stanowić dla Uczestnika przychód i jako taki może podlegać opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami obowiązującego prawa.
 9. Każdy z Uczestników Programu Partnerskiego zobowiązany jest do zgłaszania chęci wypłaty czynszu do 10-go dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu/ miesiącach za który chce uzyskać wynagrodzenie. W przypadku zgłoszeniu wypłaty po 10-tym dniu miesiąca i dokonaniu przez Organizatora wypłaty, naliczanie Czynszu rozpoczyna się od dnia następnego po dniu wypłaty.
 10. W przypadku Uczestników będących podmiotami upoważnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT, wypłata należnego Czynszu będzie następowała na podstawie wystawionej faktury VAT. Fakturę należy wystawić najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu/miesiącach za który Uczestnik chce otrzymać Czynsz. Kwota netto wykazana na fakturze VAT będzie odpowiadała kwocie podanej w Panelu Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do kwoty netto doliczyć należny podatek VAT. Fakturę w postaci elektronicznej należy wysłać na adres: [email protected] lub w formie papierowej na adres: Why Not Fly Sp. z o.o., Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn. Płatność za fakturę zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, na konto bankowe Uczestnika wskazane na fakturze. Zgłoszenie chęci wypłaty musi obejmować wszystkie środki zgromadzone w Panelu Uczestnika.
 11. Na zakończenie każdego okresu rozliczeniowego, niezależnie od wysokości Czynszu  zgromadzonego na koncie w Panelu Uczestnika, Uczestnik zobowiązuje się wystawić fakturę VAT lub rachunek uwzględniającą całą kwotę zgromadzoną w Panelu Uczestnika bez względu na wysokość Czynszu naliczonego z tytułu dzierżawy praw do powierzchni emisyjnej na witrynach internetowych lub w przestrzeni internetowej. Organizator wystosuje wezwanie do wystawienia faktury VAT lub rachunku uwzględniającego całą wartość Czynszu zgromadzonego w Panelu Uczestnika bez względu na wysokość Czynszu naliczonego z tytułu dzierżawy praw do powierzchni emisyjnej na witrynach internetowych lub w przestrzeni internetowej.
 12. W przypadku osób fizycznych, wynagrodzenie Uczestnika będzie wypłacane co do zasady na podstawie wystawionego rachunku, do którego wystawienia w imieniu Uczestnika na podstawie udzielonego pełnomocnictwa będzie Organizator.Uczestnik zawierając Umowę może odmówić udzielenia pełnomocnictwa w powyższym zakresie i wówczas zobligowany będzie do samodzielnego wystawiania rachunków na podstawie danych określonych w Panelu Uczestnika.Podstawą do wystawienia rachunku będzie kwota wskazana w Panelu Uczestnika. Rachunek zostanie wystawiony po zgłoszeniu chęci wypłaty Czynszu przez Uczestnika poprzez wypełnienie właściwego formularza w Panelu Uczestnika "Why Not Fly". Wypłata Czynszu nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie na konto bankowe wskazane przez Uczestnika. Zgłoszenie chęci wypłaty musi obejmować wszystkie środki zgromadzone w Panelu Uczestnika.
 13. W przypadku osób fizycznych, w momencie chęci dokonania wypłaty, Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzenia następujących danych identyfikacyjnych w Panelu Uczestnika:
  - Imię i nazwisko,
  - Adres zamieszkania,
  - PESEL,
  - Numer rachunku bankowego, na który ma być przelewany czynsz.
   

V. Dane osobowe

 1. Uczestnicy, poprzez złożenie podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym  zawierającym właściwe oświadczenie, wyrażają zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez - „Why Not Fly Sp. z o.o.” z siedzibą w Kielnarowa 108A 36-020 Tyczyn  w celu związanym z Programem Partnerskim oraz ich przetwarzania dla potrzeb marketingowo - promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).
 2. Zgoda, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
 3. Uczestnik Programu Partnerskiego oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
  - prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
  - adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
  - przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Why Not Fly Sp. z o.o.,
  - prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  - dobrowolności podania danych.
 4. Dane identyfikacyjne Uczestnika powinny być podane zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym. Na podstawie danych identyfikacyjnych Uczestnika, generowana jest dla niego Umowa, której treść Uczestnik ma obowiązek dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Organizatoraw dwóch egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu przez Organizatora, zostanie przesłany zwrotnie. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych, Uczestnik ma obowiązek dokonać ich aktualizacji i dostarczyć w sposób wskazany w niniejszym punkcie.
   

VI. Reklamacje

 1. Reklamacja Uczestnika dotycząca naliczonego czynszu lub innych nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy lub Regulaminu Programu Partnerskiego winna zostać przesłana Organizatorowiw formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatorai określać:
  - dane Uczestnika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Uczestnika Programu Partnerskiego "Why Not Fly",
  - okresu naliczania czynszu którego dotyczy reklamacja,
  - zarzuty Uczestnika,
  - okoliczności uzasadniające reklamację,
  - ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Reklamacje związane z naliczaniem Czynszu rozpatrywane są przez Biuro Obsługi Klienta "Why Not Fly" po wskazaniu przez Uczestnika konkretnych usług, dat i działań, za które Czynsz  powinny być lub zostały błędnie naliczone.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia.
   

VII. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Organizator Programu Partnerskiego nie ponosi odpowiedzialności za:
  - brak możliwości zarejestrowania Uczestnika Programu Partnerskiego,
  - problemy techniczne związane z dostępnością i/lub przerwaniem ciągłości funkcjonowania strony Programu Partnerskiego "Why Not Fly",
  - niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy jeżeli jest to powodowane działaniem osób trzecich,
  - za uzyskanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu tego uzyskania) dostępu do Konta Uczestnika.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Umowy i Regulaminu.
   

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, dokonując wypowiedzenia zawartych Umów z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku Uczestnicy mają prawo do otrzymania zgromadzonego czynszu w całości, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym jako data rozwiązania umowy i zakończenia Programu Partnerskiego.
 2. Organizatororaz Uczestnik ma prawo rozwiązać Umowę udziału w Programie Partnerskim bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy działania Organizatora lub Uczestnika związane z realizacją umowy są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.
 3. Organizatorma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Programu Partnerskiego. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora. W przypadku zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego, Organizatorma obowiązek poinformowania o tym wszystkich Uczestników o zakresie wprowadzonych zmian. Uczestnik ma prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę regulaminu w nowym brzmieniu w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania informacji o zmianach. Nie wyrażenie zgody jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy przez Uczestnika z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Organizatorzobowiązany jest wówczas do wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na koncie Uczestnika.
 4. Do rozpatrywania spraw wynikających z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem,a dotyczące świadczenia usług przez Organizatora., którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Uczestników będących konsumentami. Miejscem wykonywania umowy jest siedziba Organizatora.
 5. Strony mogą porozumiewać się drogą elektroniczną, listowną, telefoniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2011 r.

Pliki do pobrania

Regulamin działania w Programie Partnerskim i korzystania z serwisu